De Quarr

With Love and Passion เมืองไทย ขึ้นชื่อเรื่องงานฝีมือที่ไม่เป็นรองชาติใดในโลกมาอย่างยาวนาน แต่ยังมีเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าหรือรุ่นลุงๆป้าๆ ที่ยังทำกันอยู่ จึงทำให้น่าเป็นห่วงว่า #อนาคตจะไปได้ยาวนานขนาดไหน ขณะที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ไม่สามารถเข้าถึงงานฝีมือหัตถกรรมดีๆได้เลย และผู้ผลิตก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เช่นกัน…อาจจะมีจำนวนน้อย ที่ยังนิยมและสะสมกันอยู่ ปัญหาหลัก คือ งานไม่น่าสนใจในภาวะปัจจุบัน หาที่ถูกใจตามเทรนด์สมัยนิยมได้ยาก…และยิ่งนับวันยิ่งทำให้ช่างฝีมือมีจำนวนลดลง กับค่าแรงที่ไม่คุ้มค่าจึงทำให้ภูมิปัญญาบางอย่างค่อยๆหายไป และ #อีกหลายอย่างทยอยหายตามไปกับกาลเวลา อย่างน่าเสียดาย De Quarr กลุ่มคนเล็กๆ ที่มองเห็นและค่อยๆ ขับเคลื่อนงานหัตถกรรมพื้นบ้านในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ให้ก้าวสู่ความร่วมสมัยอยู่ในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ เพื่อเป็นการต่อยอดงานภูมิปัญญาให้เดินไปกับปัจุบันและอนาคต เรายังคำนึงถึง #การกระจายรายได้ ในหลายๆ ชุมชนอย่างเป็นธรรม เพื่ออยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นรายได้เลี้ยงชีพ มีอาชีพให้กับลูกหลานในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความพอดี…และเพียงพอ เพื่ออนุรักษ์…และรักษา   เราเชื่อว่า การอยู่และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนผู้ผลิต จะทำให้เกิด #การหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างอนาคตของคนรุ่นใหม่ในชุมชนเพื่อสืบทอดมรดกที่ลุงๆป้าๆ ยกให้ ให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่ดี   …และการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันจะทำให้สังคมเรามีความสุขและน่าอยู่แน่นอนค่ะ Facebook Instagram Youtube